น้องเกี่ยวก้อย” มาสคอตปรองดอง ได้รับการตอบรับด้วยดี ในกิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน

10 พ.ย. 2561

ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผย “น้องเกี่ยวก้อย” มาสคอตปรองดอง ได้รับการตอบรับด้วยดี ในกิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน ขณะที่ความสามัคคีที่เกิดขึ้นในสังคม มีพัฒนาการตามลำดับ

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สร้างความรู้ความเข้าใจในสัญญาประชาคม พร้อมด้วยมาสคอต “น้องเกี่ยวก้อย “ โดยประชาชนในหลายชุมชนของ กทม.ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นชัด ถึงการตอบรับและความปรารถนาดีต่อกันและกันของคนไทย ที่มีพื้นฐานจิตใจดีงามและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม
กิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในชุมชน กทม. ทั้งปัญหาหนี้นอกระบบ ยาเสพติด และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและประชาชน ที่มุ่งมั่นร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป รวมถึงการนำ “สัญญาประชาคม” มาเป็นหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่สำคัญ และใช้เป็นสัญญาใจร่วมกัน ช่วยเตือนกันเองในวิถีประชาธิปไตย ที่ต่างปรารถนาร่วมกัน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ให้ความสำคัญในการเคารพกันและกัน ทั้งสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค กติกาและกฎหมาย รวมทั้งความแตกต่าง โดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน
พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ “ ข้ามทางม้าลาย และหยุดรถให้คนข้าม ” เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น ร่วมเคารพกฎจราจร รวมทั้งใส่ใจความเสมอภาคและสิทธิของผู้ใช้ถนน เพื่อร่วมกันหยุดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรทัย เกิดโชติ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย