สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

08 พ.ย. 2561

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน รวมทั้งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ซึ่ง นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิก สนช. กับคณะ เป็นผู้เสนอ
นอกจากนี้ ยังมีวาระขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (ขอขยายเวลา ครั้งที่ 14 ออกไปอีก 90 วัน) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ 6 ออกไปอีก 30 วัน) และขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วัน)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย