สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

18 ต.ค. 2561

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในเวลา 10.00 น. วันนี้ 18 ต.ค.61 มีวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่ พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะเป็นผู้เสนอ
โดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกีฬามวย ปี 2542 ที่บังคับใช้มาเป็นเวลานานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกีฬามวยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีรูปแบบการแข่งขันและการฝึกสอนในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทั้งมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติที่ต้องมีการอนุรักษ์ไว้ จึงควรขยายความคุ้มครองไปถึงมวยรูปแบบอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้มีความครอบคลุมและเพื่อให้นักกีฬามวยที่มีอายุต่ำกว่าสิบห้าปีได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับสภาพวัย
นอกจากนี้ ยังมีวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ และการขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ครั้งที่ 1 ออกไปอีก 30 วัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย