กกต. เดินสายชี้แจงกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ ให้สื่อมวลชนเข้าใจขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งขอบเขตในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

12T09:23:31.823Z ต.ค. 2561

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินสายชี้แจงกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ ให้สื่อมวลชนเข้าใจขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งขอบเขตในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นปลายปีนี้ ว่า จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 15 วัน
โดยสมาชิกวุฒิสภา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวม 6 ตำแหน่ง เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยอัตโนมัติ เมื่อเกษียณอายุราชการผู้ที่เข้ามารับตำแหน่ง ก็จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยอัตโนมัติ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการคัดเลือก จำนวน 50 คน โดยจะทำการคัดเลือกกันเอง ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดย กกต. จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 2 มกราคม 2562 จากนั้น คสช. จะเป็นผู้คัดเลือกให้เหลือ 50 คน และสำรองไว้ 50 คน โดย คสช. มีเวลา 60 วันที่จะดำเนินการหรืออย่างช้าปลายเดือนเมษายน 2562 และส่วนที่ 3 สมาชิกวุฒิสภา 194 คน โดย คสช. จะคัดเลือกกรรมการสรรหา จำนวน 9 - 12 คน เพื่อเข้ามาสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้ได้ 400 คน เสนอ คสช.อย่างช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้น คสช.จะมีกระบวนการคัดเลือกจาก 400 คน ภายใน 60 วัน ให้เหลือ 194 คน และสำรอง 50 คน โดยจะสิ้นสุดปลายเดือนเมษายน ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ 250 คน ต่อไป
สำหรับพระราชกฤษฎีกา ที่เสนอมาในวันนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะหารือกับสำนักพระราชวัง เพื่อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติ เชื่อว่าจะได้รับพระราชทานกลับลงมาอย่างช้า ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หลังจากนั้นในวันที่ 26 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ก็จะเป็นการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา และจะมีการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยการคัดเลือกกันเองในระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 คัดเลือกกันเองในระดับจังหวัดใน วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คัดเลือกในระดับประเทศที่เมืองทองธานี 27 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ กกต. จะส่งรายชื่อทั้ง 50 คน ให้ คสช. วันที่ 2 มกราคม 2562 และอีก 194 คน ก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ส่วนการทำงานของสื่อมวลชนหลังมีพระราชกฤษฎีกาแล้ว จะต้องระมัดระวังไม่เสนอข่าวเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลและตัวเลขจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่สมัครเข้ามาในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ เพราะถือเป็นการผิดกฎหมาย แต่สามารถเสนอข่าวภาพรวมได้ รวมทั้งเสนอตัวเลขผู้ได้รับคัดเลือกหลังจากสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือกกันเองในรอบแรกทั้ง 10 กลุ่มอาชีพเสร็จแล้วได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย