จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6  ข้อ ของนายกรัฐมนตรี  ยอดรวม 192,940 คน

12T18:40:09.203Z ต.ค. 2561

  การรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 27 ศูนย์ มียอดสะสมระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 - 12 ตุลาคม 2561 มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี จำนวน 192,940 คน ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสีชมพู จำนวน 12 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง จำนวน 12 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 5 คน มีประชาชนร่วมตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รวมจำนวน 31 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น