สนช.เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ...

11T13:36:40.720Z ต.ค. 2561

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... เพื่อให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในเวลา 10.00 น. วันนี้ 11 ต.ค.61 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ มีสาระสำคัญเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยกำหนดให้ใช้ระบบคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมสินค้าดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ พร้อมกำหนดความรับผิดช่อบทางแพ่ง ตลอดจนโทษทางปกครองและอาญาที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา แทนตำแหน่งที่ว่าง รวมทั้งขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์แห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ... ครั้งที่ 1 ออกไปอีก 30 วัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย