ครม. เห็นชอบจัดประชุม ครม.นอกสถานที่จังหวัดเชียงรายสิ้นเดือนนี้ และเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ 4 ราย

10 ต.ค. 2561

พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 4 ราย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ได้แก่ นายธนา เวชโกสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นายเชิดชู รักตบุตร ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี นายดามพ์ บุญธรรม ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อคโค นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งในต่างประเทศ ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว
ครม. ยังเห็นชอบการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอ โดยแก้ไขชื่อจากนายพรชาต บุนนาค เป็นนายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพียงคนเดียว
ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งพลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ผู้แทนกองทัพอากาศ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในคณะกรรมการกำกับสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทนพลอากาศเอก ยรรยง คันธสร ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และจังหวัด แพร่ โดยจะลงพื้นที่ตรวจราชการพะเยาและเชียงราย โดยจะจัดประชุม ครม. ที่จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย