ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตท้องที่ อ.เมืองปาน

16T16:15:19.970Z ก.ย. 2561

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ร่วมปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลหัวเมือง เพื่อตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก “ไทยนิยม ยั่งยืน” งบประมาณ 200,000 บาท พร้อมได้ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับที่จะนำมาใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าและผลักดัน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม โดยเพื่อต้องการจะช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้าน
โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำ ของชุมชนบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นโครงการ “ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน” ซึ่งในส่วนนี้ทางชุมชนบ้านหัวเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 200,000 บาท และได้นำมาใช้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากระบบประปาของเดิมได้เกิดการชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้
นายสุนทร ต้อนรับ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวเมือง กล่าวว่า ในชุมชนบ้านหัวเมืองมีลำห้วยแม่ต๋อมเป็นลำน้ำสายหลักที่ได้ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน แต่ชาวบ้านยังคงมักต้องประสบกับปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่จะต้องขาดแคลนน้ำกันอย่างหนักทั้งชุมชนแทบจะไม่มีน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งที่ผ่านมาทางชุมชนได้จัดทำระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาภูเขา เดินระบบท่อประปาฝังดินเพื่อดึงน้ำจากลำห้วยเข้าไปใช้ภายในพื้นที่หมู่บ้าน แต่ยังต้องพบกับปัญหาเรื่องตะกอนดินตกค้างอุดตัน เหตุเพราะลำห้วยแม่ต๋อมมีตะกอนดินมากลำห้วยในหลายๆ จุด ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน ทำให้ต้องมีการซ่อมแซมระบบประปาอยู่บ่อยครั้งๆ ละ 2-3 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำระบบประปาหมู่บ้านใหม่ทดแทนของเดิม ซึ่งในส่วนนี้ทางชุมชนบ้านหัวเมืองได้รับงบประมาณจากโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” รวม 200,000 บาท และได้นำมาใช้ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านใหม่ ทำการวางระบบท่อประปาให้ใหญ่ขึ้นเป็นท่อขนาด 6 นิ้ว ระยะทางรวมยาวกว่า 2 กิโลเมตร และได้ทำการยกสูงขึ้นจากพื้นดินเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง พร้อมกันนี้ได้จัดสร้างฝายกั้นลำห้วย เพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
ทั้งนี้ การดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาตามโครงการดังกล่าว นับเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านหัวเมือง ทั้งกว่า 50 หลังคาเรือน ซึ่งทุกครัวเรือนมีความต้องการในเรื่องของน้ำเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักในการดำรงชีพใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตรในครัวเรือน โดยปัจจุบันโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหัวเมือง ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสามารถใช้งานได้อย่างสมประโยชน์ ซึ่งได้ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอครอบคลุมพื้นที่ทั้งชุมชน/หมู่บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค์ ปันเต

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง