รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่จังหวัดเลย

16T14:51:10.960Z ก.ย. 2561

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อนำไปสร้างเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศ ชาวบ้านห้วยมุ่นจึงได้ทำเวทีประชาคมและมีมตินำเงินที่ได้รับจัดสรรมาทำร้านค้าชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสมัครเป็นสมาชิกและร่วมหุ้นในการดำเนินการเพิ่มเติมจากเงินที่ได้รับจัดสรร และแม้จะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกล ทุรกันดาร อยู่ในโซนภูเขา ถนนค่อนข้างคดเคี้ยวและลำบาก แต่การบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านห้วยมุ่นมีความเข้มแข็งเนื่องจากการใช้เงินของกองทุนหมู่บ้านห้วยมุ่นเกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ตั้งแต่การลงมติจัดทำร้านค้าชุมชน การเลือกสินค้าให้นำมาจำหน่ายในร้านค้าฯ การทำปั้มน้ำมัน และมีการบริหารจัดการกองทุนดีเด่น ระดับจังหวัด มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดทำสต๊อคสินค้าและจัดทำบัญชี และใช้กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทางกองทุนหมู่บ้านห้วยมุ่นได้นำเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร EDC) มาให้บริการแก่สมาชิก ทำให้ร้านค้าชุมชนแห่งนี้มีรายได้ ปี 2560 จำนวน 2,700,000 บาท
นายสุดใจ ชาญชำนิ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านห้วยมุ่น กล่าวว่า เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและได้กู้เงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เห็นว่าการมีกองทุนหมู่บ้าน ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยถูก กองทุนหมู่บ้านจึงเป็นที่พึ่งของประชาชน ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ
ด้านนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เนื่องจากไม่ต้องการให้ประชาชนเป็นหนี้นอกระบบ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถร่วมบริหารจัดการและร่วมคิดกันร่วมกันทำ ช่วยกันสร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเกิดความสะดวกในการดำรงชีวิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยดูแลทุกข์สุขของประชาชน ช่วยเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณภัทร ยอดกลาง

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.หนองบัวลำภู