คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 คลายล็อคพรรคการเมือง ให้ กกต.กำหนดเขตเลือกตั้งภายใน 90 วันตามกฎหมายกำหนด แต่ยังไม่อนุญาตพรรคการเมืองหาเสียง

14 ก.ย. 2561

คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 คลายล็อคพรรคการเมือง จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และให้ กกต.กำหนดเขตเลือกตั้งภายใน 90 วันตามกฎหมายกำหนด แต่ยังไม่อนุญาตพรรคการเมืองหาเสียง

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้ยกเลิกความในมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2560 เพื่อเป็นการคลายล็อคทางการเมือง โดยให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามเวลาที่กำหนดไว้ จึงให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง คือสามารถจัดให้มีทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 180 วัน และจัดให้มีสมาชิกพรรคครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการได้คณะกรรมการอาจมีมติขยายระยะเวลา แต่พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ ในระยะ 90 วันก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ พรรคการเมืองสามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้ คือ การประชุมใหญ่พรรค การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ อุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายพรรคการเมืองให้ถูกต้อง เลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค จัดตั้งสาขาพรรค แต่งตัวตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รับสมาชิกพรรค จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง และกิจกรรมทางการเมืองอื่นที่ คสช. กำหนด

ทั้งนี้พรรคการเมืองจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแห่นงใดๆ ภายในพรรคและสมาชิกพรรคการเมืองของตนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ได้ แต่ต้องไม่มีลักษณะหาเสียง นอกจากนี้ยังให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ และให้จัดทำและประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย