ครม. เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงหลายกระทรวง และแต่งตั้งพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เป็นรองเลขาธิการ ศอ.บต.

28 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
ครม. เห็นชอบแต่งตั้งนายก้องศักดิ์ ยอดมณี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมติการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้เสนอ เห็นชอบแต่งตั้งพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม เป็นข้าราชการพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นอธิบดีกรมการศาสนา นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังเห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย