สมาชิก สนช. ลงพื้นที่ จ.เลย ติดตามเยี่ยมชม พบปะซักถามประเด็นปัญหากับคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้แทนประชาชน ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

27T13:05:50.790Z ส.ค. 2561

วันนี้ (27 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลชมเจริญ บ้านชมเจริญ ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ประธานอนุกรรมการเตรียมการฯ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต 6 (จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี และหนองบัวลำภู) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเลย ติดตามเยี่ยมชม พบปะซักถามประเด็นปัญหากับคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้แทนประชาชน ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) อำเภอปากชมจังหวัดเลย
โดยหมู่บ้านดำเนินโครงการแยกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการขยายผลสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 50,000 บาท และ 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน งบประมาณ 150,000 บาท โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย, รอง ผบก.ภจว.เลย, นายอำเภอปากชม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในการดังกล่าวด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เลย