จ.สระแก้ว ขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งแบบบูรณาการสร้างการรับรู้ประชาชนและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามนโยบายของรัฐบาล

11T12:57:18.193Z ส.ค. 2561

จังหวัดสระแก้วขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งแบบบูรณาการสร้างการรับรู้ประชาชนและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามนโยบายของรัฐบาล

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานที่ประชุม มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ คนไร้ที่พึ่งได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิเพื่อการมีคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง 2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมและชุมชนในการดูแลและอยู่ร่วมกันกับคนไร้ที่พึ่ง 3) การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง 4) การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้บริการ 5) การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำแผนฏิบัติการยุทธศาสตร์ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
สำหรับจังหวัดสระแก้ว มีคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 381 คน แบ่งเป็นชาย 148 คน และหญิง 233 คน แบ่งเป็นบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ จำนวน 244 คน ไม่มีอาชีพ/ว่างงาน จำนวน 192 คน และความช่วยเหลือต้องการเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ 189 คน และขอรับสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 128 คน ต้องการเรื่องการรักษาพยาบาล จำนวน 18 คน และอื่นๆ 3 คน
โดยในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้วร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสคนไร้ที่พึ่ง เพื่อดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ได้ช่วยเหลือตามกระบวนการ 16 ราย ซึ่งเป็นคนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 8 ราย และจังหวัดอื่นๆ 6 ราย ให้การช่วยเหลือส่งกลับภูมิลำเนาเดิม 10 ราย และเข้ารับบริการในสถานคุ้มครองจำนวน 6 ราย
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งขอความช่วยเหลือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โทร 037-425068 โทรสาร 037-425201 e-mail:sakaeo@m-society.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สนธยา จงพันธนิมิตร

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว