ตร.นครพนม พัฒนาศักยภาพกำลังพลดูแลการชุมนุมสาธารณะ

11T09:10:01.067Z ส.ค. 2561

ตร.นครพนม พัฒนาศักยภาพกำลังพลดูแลการชุมนุมสาธารณะ

วันนี้ (11 ส.ค. 61) ที่จังหวัดนครพนม พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ทั้งต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้นเพื่อสร้างให้ข้าราชการตำรวจของจังหวัดนครพนม มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการควบคุมฝูงชนอย่างถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และหลักสากล เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นของสังคม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม จึงได้จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย (กองร้อยควบคุมฝูงชน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น
โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึกในครั้งนี้ 340 นาย เป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งทุกนายจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 คู่มือการฝึก และการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน พ.ศ.2554 ยุทธวิธี และเทคนิคในการควบคุมฝูงชนขั้นพื้นฐานตามแนวทางของสหประชาชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำมาประยุกต์ใช้ การเตรียมความพร้อมของกองร้อยควบคุมฝูงชน การฝึกควบคุมฝูงชนขนาดเล็กและขนาดกลาง การฝึกรูปขบวน และอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน การฝึกควบคุมฝูงชนเคลื่อนที่เร็ว การฝึกตามสถานการณ์สมมุติ และการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติการของกองร้อยควบคุมฝูงชนตามแนวทางของสหประชาชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะทำให้กองร้อยควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และมีมาตรฐานตามแนวทางของสหประชาชาติที่มีความเป็นสากล มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทินกร เพชรดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม