ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

10T16:57:15.733Z ส.ค. 2561

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ (10 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะ ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ 1.แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 2.ปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด 3.การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 4.แผนงาน/โครงการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มี 4 แผนงาน/โครงการ คือ 4.1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4.2 โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.3 มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนในระดับพื้นที่ (แชร์ลูกโซ่) และ 4.4 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยชนะ แดงทองคำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม