สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย

10T13:38:12.190Z ส.ค. 2561

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย และรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มีทั้งสิ้น 5 มาตรา ซึ่งไม่มีการแก้ไขและไม่มีสมาชิก สนช. ติดใจในถ้อยคำแต่อย่างใด ในที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 169 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดยสมาชิก สนช. ได้สอบถามถึงข้อสังเกตของกรรมาธิการเกี่ยวกับการระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ให้ทันภายใน 120 วัน เพราะหากบังคับใช้ไม่ทันอาจกระทบกับกฎหมายลำดับรองที่จะต้องออกตามร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยกรรมาธิการยืนยันว่า จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

จากนั้นที่ประชุมยังรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว โดย พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ พร้อมทั้งเร่งรัดให้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการโครงสร้างไฟฟ้า เทคโนโลยี บุคลากร กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้มีธุรกิจขายไฟโดยไม่ผ่านระบบการไฟฟ้า หรือ Private PPA อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังส่งเสริมพลังงานทดแทนจากการปลูกไม้โตเร็ว โดยนำไปใช้ทั้งในการผลิตไฟฟ้าและผลิตความร้อนในภาคอุตสาหกรรมด้วย ภายใต้บริบทของการไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า หรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการทำงานของภาครัฐต้องคำนึงถึงความถูกต้อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย