กองทัพอากาศจัดการฝึกให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่ออาเซียน

10T14:34:09.800Z ส.ค. 2561

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหารจากกลุ่มประเทศอาเซียนและมิตรประเทศ ร่วมชมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ณ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้จัดการฝึกเป็นครั้งแรก ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรับทราบสมรรถนะของกำลังทางอากาศ ตลอดจนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพอากาศ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กองทัพอากาศตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพอากาศชาติอาเซียน

โดยมีการสมมติว่าเกิดภัยพิบัติที่จังหวัดลพบุรี มีการร้องขอให้กองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชน ซึ่งกองทัพอากาศได้นำการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางมาเป็นแนวทางปฏิบัติหลักสำหรับการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ และได้จัดตั้งระบบสั่งการและควบคุม พร้อมระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการใช้กำลังทางอากาศ โดยมีปฏิบัติการจั้งแต่เริ่ม เกิดภัยภิบัติ เกิดภัยภิบัติ และหลังเกิดภัยภิบัติครอบคลุมในมิติต่างๆ รวมถึงการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ทั้งนี้การฝึกที่เกิดขึ้น ยังสร้างความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้แก่ประชาชนชาวไทย ผู้แทนกองทัพอากาศชาติอาเซียนและมิตรประเทศ ถึงความพร้อมของกองทัพอากาศด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรทัย เกิดโชติ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย