ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จังหวัดอุบลราชธานี

10T12:21:47.857Z ส.ค. 2561

ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด และธนาคารออมสิน ภาค 12 ร่วมประชุม และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับข้อมูลเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40,291 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 1,840.12 ล้านบาท อาชีพเกษตรกร 22,115 ราย จำนวนเงิน 1,037.84 ล้านบาท และอาชีพอื่น ๆ 18,176 ราย จำนวนเงิน 802.28 ล้านบาท โดยสามารถให้ความช่วยเหลือด้วยสินเชื่อ จำนวน 7,913 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 206.77 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี