จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ยอดรวม 190,918 คน

01T18:19:56.850Z ส.ค. 2561

การรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 27 ศูนย์ มียอดสะสมระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 – 1 สิงหาคม 2561 มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี จำนวน 190,918 คน ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสีชมพู จำนวน 10 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพล จำนวน 9 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระยืน 6 คน มีประชาชนร่วมตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รวมจำนวน 39 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น