สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

26T00:17:16.473Z ก.ค. 2561

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องกับการบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนการพัฒนาประเทศ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ จึงสมควรปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.2502 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนการพัฒนาประเทศต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย" ที่คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย