จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6  ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ยอดรวม 190,788 คน

24T20:26:42.037Z ก.ค. 2561

  การรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 27 ศูนย์ มียอดสะสมระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 - 24 กรกฎาคม 2561 มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี จำนวน 190,788 คน ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพล จำนวน 11 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 7 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชนบท และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเปือยน้อย อำเภอละ 4 คน มีประชาชนร่วมตอบคำถาม 4 6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รวมจำนวน 31 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น