นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา Thailand Business Forum เชิญชวนนักธรุกิจฝรั่งเศสร่วมลงทุนในโครงการ EEC

25T15:57:19.160Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา Thailand Business Forum เชิญชวนนักธรุกิจฝรั่งเศสร่วมลงทุนในโครงการ EEC เพื่อเชื่อมโยงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกมิติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานสัมมนา Thailand Business Forum ซึ่งจัดโดยสภานายจ้างฝรั่งเศสร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสแรกของปี 2018 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 4.8 ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ประกาศอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่ไทยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าต่อไปได้ เช่น เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ปิโตรเคมีชีวภาพและดิจิทัล เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสนับสนุนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ โดนให้มีกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นครั้งแรก เพื่อให้ไทยมีแผนพัฒนาประเทศระยะยาว ครอบคลุมการพัฒนาในหลายมิติ รวมถึงมีแผนการปฏิรูปด้านโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ของประเทศ ที่จะมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญทั้งการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่มีความจำเป็น เพื่อเชื่อมโยงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

นอกจากนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้พื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกของไทย เป็นพื้นที่พิเศษที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาค โดนให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการนำร่องของรัฐบาล เพื่อขยายต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อกระจายความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ออกไปทั่วประเทศ ซึ่งไทยส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจเสรี เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการในภูมิภาคทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศส ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของไทย โดยยืนยันว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปประเทศไทยในทุกมิติ โดยการปฏิรูประบบราชการและการอำนวยความสะดวก ที่เป็นหนึ่งใน 5 เรื่องเร่งด่วน (Quick Win) ที่จะต้องดำเนินการให้เห็นผลก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในต้นปี 2562 ตาม Roadmap 3 ระยะ สู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย