นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมหารือ ยืนยันพร้อมส่งเสริมการค้า การลงทุนและแรงงาน

14T20:23:17.077Z มิ.ย. 2561

นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมหารือ ยืนยันพร้อมส่งเสริมการค้า การลงทุนและแรงงาน

พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับนายอูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีว่า ได้มีการหารือถึงการพัฒนาตามแนวชายแดนและความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงไทยและเมียนมา โดยเห็นว่าควรพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติให้ใกล้ชิดทุกมิติเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความเจริญตามแนวชายแดนของทั้ง 2 ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไทยพร้อมให้ความร่วมมือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังหารือถึงความร่วมมือส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยไทยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งเห็นว่าควรให้หน่วยงานทั้ง 2 ฝ่ายหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่าไทยจะให้การคุ้มครองดูแลแรงงานเมียนมาตามกฎหมายไทย โดยเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้แรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานในไทยผ่านความตกลงว่าด้วยการจ้างงานในกรอบรัฐต่อรัฐอย่างจริงจัง พร้อมทั้งให้กำลังใจและสนับสนุนความพยายามของเมียนมาในการแก้ไขสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ทั้งนี้ยืนยันว่าไทยพร้อมเข้าไปดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆในรัฐยะไข่เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ดำรงชีพอย่างยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริศุภา กร่างสะอาด / สวท. ศิริศุภา กร่างสะอาด / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย