จังหวัดเลย เปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ที่ชุมชนชายแดนบ้านนาข่า

18T15:39:51.340Z พ.ค. 2561

จังหวัดเลย เปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ที่ชุมชนชายแดนบ้านนาข่า

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บริษัท เฮอร์ เบิ้น สเปซ จำกัด และผู้เกียวข้องร่วมประชุม
ตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดรับความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ด้านที่ตั้งของประเทศ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดจีนกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการพัฒนาชุมชนชายแดนจึงจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินศึกษาและออกแบบจากผังเมืองเฉพาะชุมชนชายแดนบ้านนาข่า เพื่อให้ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การออกแผนวางผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้ใช้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต พร้อมการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาพื้นที่ บ้านนาข่าเพื่อใช้ทางปฏิบัติการเข้าพื้นที่ โดยมีรูปแบบเป็นธรรม เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งมีกรอบ 3 ประเด็นคือ 1.การเกษตร 2.การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3.การค้าชายแดน ซึ่งมีแผนงาน 3 แผนในแต่ละแผนจะมีโครงการประมาณ 10 โครงการ ที่สอดคล้องกับกรอบดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย