กกต.ยโสธร ขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง หลังชาวบ้านเขื่อนคำ มีประชามติร่วมกันไม่ขายเสียง

18T13:36:15.627Z พ.ค. 2561

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร (กกต.ยโสธร) ขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่-ขายเสียง หลังปี 2560 มี 9 หมู่บ้าน ปี 2561 เข้าร่วมแล้ว 2 แห่ง และกำลังรอประชามติจากหมู่บ้านอีก 18 หมู่บ้าน ล่าสุดบ้านเขื่อนคำ อำเภอเมืองยโสธร มีมติร่วมกันประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดการขายเสียง
วันนี้ (18 พ.ค. 61) นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ได้กล่าวเปิดกิจกรรมในการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงประจำปี 2561 พร้อมชี้แจงความเป็นมา หลักการและเหตุผลในการเป็นหมู่บ้านปลอกการซื้อเสียง ณ บ้านนายสมศรี อยู่คง ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านเขื่องคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งหลังจากมีการประชุม และเปิดโอกาสให้ซักถามทั้งข้อดีข้อเสียและแสดงคิดเห็น จนสรุปมีประชามติร่วมกันของคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันประกาศเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง แห่งที่สองของอำเภอเมืองยโสธร หลังหมู่บ้านแสลงพันธ์ ตำบลเดิด ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านนำร่องและแห่งแรกของอำเภอเมืองยโสธรในปีที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน,ผู้นำชุมชน,สมาชิก อสม.,สมาชิกเครือข่ายกลุ่มต่างๆ และชาวบ้านเขื่องคำ เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียงประชามติในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ในส่วนหมู่บ้านที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงของจังหวัดยโสธรในปี 2560 ที่ผ่านมาทั้ง 9 อำเภอ 9 หมู่บ้าน มีดังนี้ บ้านแสลงพันธ์ ตำบลเดิด อำเภอเมือง, บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม, บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย, บ้านโนนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา, บ้านป่าดาว หมู่ที่ 3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ, บ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเซี่ยงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว, บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล, บ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว และบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
สำหรับปี 2561 มีหมู่บ้านที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอละ 2 หมู่บ้าน รวม 18 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดการซื้อขายเสียงแล้วจำนวน 2 หมู่บ้า นในอำเภอไทยเจริญ และล่าสุด หมู่บ้านเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร ได้มีประชามติร่วมกันให้เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง จากนี้ไปจะได้ประกาศเป็นทางการและดำเนินงานต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานาดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ยโสธร