รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย

18T07:49:48.570Z พ.ค. 2561

นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคมนี้ จะเข้าสู่ฤดูฝน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แบ่งขั้นตอนดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การเตรียมความพร้อม แจ้งให้ทางจังหวัดเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขุด ลอก คู คลอง ระบายน้ำให้คล่องตัว พร้อมขอให้เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำที่จะใช้ในการเกษตร และขณะเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัดเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการตามแผน พร้อมกำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้ง18 เขต เตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องสูบน้ำไว้ให้พร้อม และให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรศักดิ์ อาภาสกุล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย