สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

18T07:36:02.517Z พ.ค. 2561

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในเวลา 10.00 น. วันนี้ 18 พ.ค.61 มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยให้มีกฎหมายว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ เนื่องจากไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งสนธิสัญญาและพิธีสารแนวท้ายสนธิสัญญาได้กำหนดให้องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และผู้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์การได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การในอาณาเขต เขตอำนาจ หรือการควบคุมของรัฐภาคี

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาพระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย