จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6  ข้อ ของนายกรัฐมนตรี  ยอดรวม 187,677 คน

17T20:48:32.350Z พ.ค. 2561

การรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 27 ศูนย์ มียอดสะสมระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 - 17 พฤษภาคม 2561 มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี จำนวน 187,677 คน ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 25 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสีชมพู จำนวน 15 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง จำนวน 9 คน มีประชาชนร่วมตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รวมจำนวน 93 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น