พมจ.ตรัง เชิญชวนรณรงค์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

07T12:30:53.543Z ธ.ค. 2561

นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินมาตรการให้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีรายได้ในการดำรงชีพเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน เป็นผู้มีศักยภาพและมีจิตใจเอื้ออารีต่อสังคม ได้ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต และมีความเป็นอยู่อย่างอัตคัดขาดแคลน โดยบริจาคได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตามภูมิลำเนาของผู้บริจาคและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่ ชั้น 1) โทรศัพท์ 0-7521-8366

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง