ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม เน้นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนในปี 2560

01T10:09:29.080Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เผย หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม เน้นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนในปี 2560
นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ครั้งแรก ดังนั้นผู้ลงทะเบียนในโครงการฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ไม่สามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ ได้ โดยการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม เน้นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนในปี 2560 ทั้งนี้ ทีม "ไทยนิยม ยั่งยืน" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประชาชน แล้วบันทึกข้อมูลเข้าระบบของกระทรวงการคลัง กค. ภายใน 31 กรกฎาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี