nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม เน้นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนในปี 2560

01 มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เผย หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม เน้นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนในปี 2560
นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ครั้งแรก ดังนั้นผู้ลงทะเบียนในโครงการฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ไม่สามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมฯ ได้ โดยการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม เน้นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนในปี 2560 ทั้งนี้ ทีม "ไทยนิยม ยั่งยืน" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประชาชน แล้วบันทึกข้อมูลเข้าระบบของกระทรวงการคลัง กค. ภายใน 31 กรกฎาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี