รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้ว่าฯ ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหนองทุ่ม อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

01T16:55:18.387Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ที่แปลงผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหนองทุ่ม ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น เพื่อพบปะและตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกกระเพราจำหน่ายให้โรงงานบริษัท CP แรม ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าจากกิโลกรัมละ 20 บาท เป็น 140 บาท และกระตุ้นให้ราคาผักที่หน้าฟาร์มของเกษตกรมีราคาเพิ่มขึ้นด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เกษตรกรทำโรงงานคัดแยกเอง
ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอโนนศิลา มีพื้นที่ปลูกผักจำนวน 652 ไร่ เกษตรกร 952 ครัวเรือน สามารถผลิตผักได้ตลอดทั้งปี สำหรับช่องทางการตลาดมีพ่อค้ารับซื้อผลผลิตในหมู่บ้าน ทำให้ราคาจำหน่ายผักไม่เป็นที่น่าพอใจ กลุ่มผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 60 ไร่ สมาชิก 86 ราย ได้ทำการผลิตผักซึ่งได้มาตรฐานและมีช่องทางการจำหน่าย ไปยังบริษัท CP แรม มีผลทำให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอนและราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)