นักท่องเที่ยวจำนวนมาก หลั่งไหลเที่ยวงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น" ที่ จ.แม่ฮ่องสอน สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์

08T21:42:31.943Z ธ.ค. 2561

ค่ำวันนี้ 8 ธันวาคม 2561 ภายในงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น" ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก หลั่งไหลเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม เช่น ชิมอาหารไทยใหญ่ที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ชมการแสดงวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ และจำลองวิถีชีวิตของชนเผ่าต่าง ๆ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP อาหารท้องถิ่นจากกลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการอาหารไทยใหญ่ในจังหวัด และกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยว คืนภาษีสู่ท้องถิ่น” ให้นักท่องเที่ยวได้แลกของที่ระลึก อีกทั้ง โคมไฟที่นำมาประดับตกแต่งภายในงาน มีแนวโน้มที่จะตกแต่งต่อไปจนถึงสิ้นปี เพื่อให้นักท่องได้มาสัมผัสความงดงามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้ถ่ายภาพสีสันและความประทับใจ
ทั้งนี้ การจัดงานได้เชื่อมโยงนําเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งอาหารไทยใหญ่ สินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และศิลปะการแสดงพื้นบ้านมาสร้างมูลค่า เพื่อนําเสนอต่อนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ กลับมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรม มาบริหารจัดการสร้างมูลค่าให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหาร และสินค้าชุมชน เป็นการส่งเสริม และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว นับได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน “นโยบายประชารัฐ” ของรัฐบาล ในการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างตลาดใหม่ให้กับประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน