เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ที่ จ.เชียงใหม่

08T18:33:14.147Z ธ.ค. 2561

รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” หวังถ่ายทอดความรู้ เพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรกรรม ผสมผสานความรู้เกษตรสมัยใหม่ พร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัด “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” มีประชาชนร่วมเข้าชมงานกันอย่างคึกคัก โดยมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ให้เกียรติร่วมเปิดงาน และเยี่ยมชมการจัดงานในส่วนต่าง ๆ รวมทั้งชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนิทรรศการเครือข่าย ชมรถ MJU Gourmet Bus 2477 รถต้นแบบเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตร รวมถึงเที่ยวเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตร
ทั้งนี้ การจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ที่เป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนา และสั่งสมมายาวนาน เพื่อถ่ายทอดการใช้ประโยชน์สู่สังคมอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความตื่นตัวในแวดวงวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เกิดการใช้ประโยชน์วิชาการด้านการเกษตรในการสร้างงาน เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าตลอดโซ่อุปทาน จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับรากหญ้าไปพร้อม ๆ กับการนำองค์ความรู้เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำ ส่งเสริมให้เกิด Smart Farmer ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในส่วนยอดของปิรามิดให้ผลิตสินค้าเกษตร ที่มีนวัตกรรมสูง หรือเป็นผู้สร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และพอเพียง
สำหรับ “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” จัดในระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ ซึ่งพร้อมสำหรับการต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วประเทศแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่