กรมเจ้าท่า ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำฯ กลุ่มคลัสเตอร์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

07T17:07:22.340Z ธ.ค. 2561

กรมเจ้าท่า ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำฯ กลุ่มคลัสเตอร์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันนี้ (7 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำเชื่อมโยงระบบคมนาคมรูปแบบอื่นอย่างไร้รอยต่อในพื้นที่กลุ่มคลัสเตอร์ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (เกาะสมุย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบความต้องการของเรือสินค้าในการขอรับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำในการปรับเป็น Shift Mode และเพื่อรับทราบความต้องการของเรือท่องเที่ยว ในการขอรับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำสำหรับรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและลำน้ำ โดยมีคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำเชื่อมโยงระบบคมนาคมรูปแบบอื่นอย่างไรรอยต่อ ผู้ประกอบการเรือสินค้า เรือท่องเที่ยว เรือโดยสารผู้ประกอบการท่าเรือ สมาคมเรือท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มคลัสเตอร์ชายฝั่งอ่าวไทย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งทางน้ำ เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดชายฝั่งอ่าวไทย” เพื่อขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวให้มีการเชื่อมโยงกับการคมนาคมรูปแบบอื่น ๆ ทางบก ทางอากาศ และทางราง อย่างไร้รอยต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำ เชื่อมโยงระบบคมนาคมรูปแบบอื่นอย่างไร้รอยต่อ และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเชิงรุก ในการพัฒนาและยกระดับการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ เนื่องจากภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด การเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่ และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง 2 ฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเดินเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่เกาสมุยเป็นอย่างดี ในการให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในการกำหนดแผนการพัฒนาท่าเรือ โดยคณะทำงานฯ จะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการจัดทำแผนดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำเชื่อมโยงระบบคมนาคมรูปแบบอื่นอย่างไร้รอยต่อในพื้นที่กลุ่มคลัสเตอร์ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมทางน้ำ เชื่อมโยงระบบคมนาคมรูปแบบอื่นอย่างไร้รอยต่อ ในอนาคตต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิชัย ทรัพย์สิน

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี