เกษตรอำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง เผย มติ คกก. นโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) อนุมัติ 3 โครงการ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา

07T11:35:17.823Z ธ.ค. 2561

เกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เผย มติ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) อนุมัติ 3 โครงการ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา
นายจรูญ ภักดีโชติ เกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า มติ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) อนุมัติ 3 โครงการ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ตามข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
โดยโครงการที่ 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่
โครงการที่ 2 รณรงค์สร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เป้าหมายทำถนนพาราซอยซีเมนต์ (ถนนพาราซอยซีเมนต์ คือ ถนนดินลูกรังอัดแน่นผสมยางพาราและผงปูนซีเมนต์) ทั่วประเทศ โดยเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ 92,327 ล้านบาท แบ่งเป็นน้ำยางสด 16,326 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 75,962 ล้านบาท ค่าบริหารโครงการ 38,072 ล้านบาท ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 คาดว่าจะสามารถใช้น้ำยางสดได้ 1.44 ล้านตัน หรือน้ำยางข้น 720,320 ตัน
และโครงการที่ 3 ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้มีบทบาทรักษาเสถียรภาพยางพารา วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรในการแปรรูปยางพาราสำหรับการส่งออก โดย ธกส. คิดดอกเบี้ย 4 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 0.01 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง