ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง ปรับรูปแบบแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยาน เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

10 พ.ย. 2561

ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง ปรับรูปแบบแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยาน เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการใช้จักรยาน เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซึ่งอยู่ในกระแสนิยมอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง จึงได้ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยว มิติใหม่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยว
อีกทั้ง ยังได้สัมผัสซึมซับกับความสวยงามทางธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยในแต่ละปีชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการใช้จักรยาน กว่า 30 กิจกรรม ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 หมื่นคนต่อปี
สำหรับแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบการใช้จักรยาน ในปี 2562 ได้ปรับรูปแบบการดำเนินการให้น่าสนใจมากขึ้น เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่สนใจกิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยว ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ซึ่งจังหวัดตรังมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากมีเส้นทางจักรยานรอบเมืองตรัง กว่า 300 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส และกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลาย และสวยงาม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวตรัง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง