โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล ขุดเจาะบ่อบาดาล แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในภัยแล้งอย่างยั่งยืน

10 พ.ย. 2561

โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล ขุดเจาะบ่อบาดาล แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในภัยแล้งอย่างยั่งยืน
ที่บ้านปูยู หมู่ที่ 3 ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า ตำบลปูยู ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองสตูล พื้นที่เป็นเกาะต้องเดินทางโดยเรือเพียงอย่างเดียว มีประชากร 3,086 คน 757 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการประมงชายฝั่งขนาดเล็ก และรับจ้างทั่วไป ทำสวนยาง และสวนผลไม้เล็กน้อย ตำบลปูยู มักมีปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง เมื่อได้รับโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จัดสรรงบประมาณเข้ามา ชาวบ้านในชุมชนมีมติทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ทางอำเภอจึงให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเต็มที่
นายพิสิทธิ์ โกประวัติ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู กล่าวว่า เนื่องจากตำบลปูยูมีปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ได้ดำเนินการทำระบบประปาภูเขา แต่น้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ต้องจ้างเหมาแพไปซื้อน้ำขนย้ายจากฝั่งตำบลตำมะลัง เพื่อมาแจกจ่ายชาวบ้าน ทำให้เสียงบประมาณเป็นล้านบาท เมื่อมีโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน ชุมชนละ 2 แสนบาท) จึงประชาคมชุมชนมีมติเห็นชอบว่าทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในภัยแล้งอย่างยั่งยืน
โดยนำงบประมาณมาจัดสรรขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 35 เมตร ขุดเจาะได้ 3 จุด ทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 2 บ้านตันหยงกาโบย หมู่ที่ 3 บ้านปูยู และทางองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดโดยการซื้อวัสดุท่อส่งน้ำส่งไปที่จุดพักน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านในตำบลอย่างทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ในการต่อท่อได้ใช้แรงงาน ความร่วมมือของคนในชุมชนทั้งหมด
ทั้งนี้ ได้มีการส่งตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่วนใหญ่ชาวบ้านได้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค ส่วนน้ำบริโภคจะมีในส่วนของภาคเอกชน มีโรงน้ำที่ผลิตเพื่อขายในพื้นที่ในราคาถังละ 10 บาท หากซื้อน้ำบนฝั่งจะมีค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ถือได้ว่าโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ได้ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง ทำให้ความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล