จ.น่าน เปิดงานยิ่งใหญ่ “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก”

10 พ.ย. 2561

จังหวัดน่าน เปิดงานยิ่งใหญ่ “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ที่ข่วงเมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ข่วงเมืองน่าน ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงท่องเที่ยวกับกิจกรรมทางการค้าชายแดนให้ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสืบสานการต่อยอด การอนุรักษ์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า และความภาคภูมิใจในเรื่องราวแห่งชาติพันธุ์ และร่วมกันดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่ง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดมุมมองใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงคุณค่า โดยนำเรื่องราวและความงดงามทางวัฒนธรรม มาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีความหลากหลาย พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มีความโดดเด่นในด้านกลุ่มชาติพันธุ์ และยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญ มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” จึงนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดแล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่ชุมชน ที่ช่วยสร้างความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับกระแส ความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่น่าสนใจของกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง รวมทั้งวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งชนพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ไท-ยวน ไทลื้อ ไทพวน ไทเขิน ไทใหญ่ ม้ง อิ้วเมี่ยน (เย้า) ลัวะ ถิ่น (ขมุ) ฯลฯ
โดยภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ผ้าทอ และเครื่องแต่งกาย ของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 10 ชนเผ่า รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน แฟชั่นโชว์ชุดชนเผ่า และการจำหน่ายของดีเมืองน่าน สินค้า OTOP นอกจากนี้ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30 น. จะมีการประกวดเทพธิดาดอย ธิดาชนเผ่าอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน