จ.ศรีสะเกษ จัดแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน

27T16:04:25.063Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

จังหวัดศรีสะเกษ จัดแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
วันนี้ (27 ต.ค. 61) ที่ลำแม่น้ำมูลบริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อำเภอราษีไศล ประจำปี 2561 ซึ่งอำเภอราษีไศล ร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอราษีไศล และประชาชนชาวอำเภอราษีไศล ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชาวอำเภอราษีไศลตลอดไป และเพื่อเป็นเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการ และประชาชนอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดธิดาแม่ย่านาง การประกวดดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวสะไน) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การแข่งขันเรือยาว 55 ฝีพาย จำนวน 6 คู่ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และการแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า OTOP จากกลุ่มแม่บ้านทุกตำบลในเขตอำเภอราษีไศล โดยมีนายณรงค์กร เผื่อแผ่ รักษาราชการแทนนายอำเภอราษีไศล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางผ่องศรี แซ่จึง อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง นำส่วนราชการ ประชาชนชาวอำเภอราษีไศล ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายณรงค์กร เผื่อแผ่ รักษาราชการแทนนายอำเภอราษีไศล กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวของอำเภอราษีไศล เป็นการจัดงานขึ้นเป็นการรักษาวัฒนธรรมคนลุ่มน้ำ ที่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเมื่อปี พ.ศ.2549 อำเภอราษีไศล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่อำเภอราษีไศล เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้สืบต่อไป โดยเป็นการจัดแข่งเรือปลอดเหล้า ปลอดการพนัน และปลอดบุหรี่
นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นงานแรก ซึ่งตนได้พบเห็นความรัก ความสมัครสมานสามัคคีปรองดองของชาวอำเภอราศีไศลทุกคนแล้ว รู้สึกประทับใจมาก เนื่องจากว่าหากชาวอำเภอราษีไศล มีความสามัคคีปรองดองกันแบบนี้แล้ว จะทำกิจการใดก็ย่อมที่จะประสบผลสำเร็จทุกอย่าง ซึ่งการแข่งขันเรือยาวของชาวราษีไศลมีมาอย่างยาวนานมาก จนไม่สามารถที่จะระบุได้ว่า จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด นับว่าเป็นกิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่ช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอราษีไศล เกิดความรัก ความสามัคคี รักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พรหมมาศ

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ