กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการปี 2560

26T10:25:04.153Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการปี 2560 มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 422 แห่ง มยส. 92 แห่ง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานเป็นภารกิจสำคัญที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือ มยส. ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รณรงค์ให้ความรู้โทษพิษภัยของยาเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,303 แห่ง ผู้ใช้แรงงานได้รับภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด จำนวน 315,494 คน มีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 422 แห่ง ระบบ มยส. จำนวน 92 แห่ง และสถานประกอบกิจการธำรงรักษาระบบ มยส. อย่างต่อเนื่อง จำนวน 197 แห่ง

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประสานความร่วมมือกับนายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายสถานประกอบกิจการและองค์กรต่างๆ ในการขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นนโยบาย 3 ข้อหลัก คือ ขอให้ทุกสถานประกอบกิจการร่วมกันเป็นพลังเอาชนะยาเสพติด โดยนายจ้าง ลูกจ้าง ต้องร่วมมือกันและธำรงรักษาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ขอความร่วมมือนายจ้างให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูโดยไม่เลิกจ้างและรับกลับเข้าทำงานเพื่อคืนคนดีสู่สังคม และขอให้คำนึงเสมอว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและต้องให้ความร่วมมือ เฝ้าระวัง สอดส่องไม่ให้ลูกจ้างและคนใกล้ชิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว หรือ มยส. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย