โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 14 แห่ง จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์” ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

12 ธ.ค. 2560 | เข้าชม : 0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 14 แห่ง จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์” ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันนี้ (12 ธ.ค.60) ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 14 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การแข่งขันกีฬาดังกล่าว จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ภายใต้ชื่อว่า “เพชรพระศรีเกมส์” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัย
5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาอย่างสร้างสรรค์
6. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่
7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่พึ่งพายาเสพติด
8. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียนให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 นี้ มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 10 ประเภท คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เทนนิส เปตอง หมากกระดาน ฟุตซอล และกรีฑา
การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตลอดจนคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทั้ง 14 แห่ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เมธา สินประกอบ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี