มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

04T09:05:00.390Z ธ.ค. 2561

ที่บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิฯ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่นๆ ที่ทำให้ประชาชนบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อน แม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียว โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมและสามารถสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่าย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด
ในการนี้ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 11.30 น.ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประจำของ นางเกสร แพร่จำเริญกิจ ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มูลค่าความเสียหาย เป็นเงิน 142,800 บาท ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และความเสียหายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายดังกล่าว เป็นเงิน 33,000 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ