เหล่ากาชาดจังหวัดเลย บูรณาการร่วมกับทีมประชารัฐ อ.ปากชม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย บ้านปากชม

26T12:21:04.493Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น.ทีมประชารัฐจังหวัดเลย นำโดยนาง บุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจัง หวัดเลย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายประมวลลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.จ.เลย) ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมกับ "ทีมประชารัฐ อ.ปากชม" นำโดยนายถนัด ใจศิริ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง อ.ปากชม นายกบวน มีที นายกเทศมนตรีตำ บลปากชม ปลัดเทศบาลตำบลปากชม พนักงานส่วนตำบล ร้อยทหารพราน ที่ 2104 อ.ปากชม ร้อย อส.อ.ที่ 9 อ.ปากชม ชุด ชปกร.202 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ชพส.2105 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.สมาชิก อปพร.ทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ มอบเงินสด สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวของนายจรูญ จันทร์สว่าง อายุ 65 ปี และนางดวง จันทร์สว่าง อายุ 64 ปี ภรรยา อยู่บ้านเลขที่ 371 หมู่ที่ 1 บ้านปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ผู้ประสบสาธารณภัย (ไฟไหม้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง) เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ประสบภัยทั้งหมด รวม 6 คน หลังจากนั้นได้ช่วยกันรื้อถอนบ้านหลังเก่าออกและร่วมกันก่อสร้างหลังใหม่ในพื้นที่เดิมต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เลย