อพท.น่าน ร่วมกับชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2561

23T12:02:53.783Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

อพท.น่าน จัดงานประเพณีลอยกระทง "ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด” ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป อีกทั้งเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ภายในกิจกรรมงานลอยกระทงมีการประกวดขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ ขบวนรณรงค์ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ การรณรงค์นำขยะรีไซเคิลมาจัดเข้าขบวนแห่กระทง รณรงค์งดเล่นดอกไม้ไฟและจุดปะทัดที่รุนแรง ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น ผู้ที่มาร่วมงานเป็นหมู่คณะ ครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน ต่างผลิตกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาร่วมลอยกระทง เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาแม่น้ำลำธาร มิให้มีขยะจำพวกโฟมและพลาสติกเป็นอันตรายต่อแม่น้ำ ลำคลอง อีกทั้งสามารถเป็นอาหารสัตว์น้ำและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของชุมชน หากนำออกไปแบบให้เป็นกิจกรรม การท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม เป้าหมาย มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป กล่าวคือ ช่วยเสริมมูลค่าเพิ่มแก่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยว นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นกลไกในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชน พร้อมที่จะส่งต่อให้ลูกหลาน และสื่อสารให้ผู้มาเยือนได้รับความรู้ ถึงคุณค่าความสำคัญ เกิดความร่วมมือในการปกป้อง ฟื้นฟู อนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม ทรงคุณค่า ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดไป
ทั้งนี้ ตำบลม่วงตึ๊ดเป็นชุมชนที่มีบริบท การท่องเที่ยวที่ผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีตกาล ตามตำนานที่บอกเล่าต่อกันมาว่าพญาการเมืองเจ้าผู้ครองนครน่าน ในอดีตอพยพจากเมืองนวนคร หรือเมืองปัวในปัจจุบัน ล่องมาตามสายแม่น้ำ มาสร้างเมืองใหม่ ณ บริเวณดอยภูเพียง ซึ่งเป็นประดิษฐานของพระธาตุแช่แห้ง ก่อให้เกิดศิลปะ ล้ำค่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน มีการฟ้อนล่องน่าน การทอผ้าน้ำไหล มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน การจัดประเพณี สืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ตำบลม่วงตึ๊ด 2561 ถือเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่องค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น จะได้ร่วมมือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเมืองน่าน สู่การพัฒนาประเทศชาติ ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ  อินต๊ะไชย

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.น่าน