ประชารัฐอำเภอด่านซ้าย จ.เลย บูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและให้กำลังใจราษฎรที่ประสบอัคคีภัย บัานตูบค้อ

02T10:00:52.407Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย นายปรีชา หมื่นฤทธิ์ ปลัดอำเภองานป้องกัน นางจียุฉัตร์ แพทย์ไชโย ผอ.รพ.สต.บัานตูบค้อ นายศุภฤกษ์ แซเถา ผู้ใหญ่บ้านตูบค้อ หมู่ ที่ 6 นายจีระศักดิ์ แซ่หล่อ ผู้ใหญ่บัานตูบค้อ หมู่ที่ 12 ต.กกสะทอน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนและสมาชิก อส.จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ“ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้กำลังใจราษฎรที่ถูกไฟไหม้บัาน นายเจ้อ แซ่เถา อายุ 35 ปี ราษฎร บัานตูบค้อ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 6 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 08.25 น.ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เกิดเหตุไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง ซึ่งในเบื้องต้นทีมประชารัฐ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอด่านซ้าย(พชอ.) ได้บูรณาการกันเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย ที่ว่า “คนด่านซ้ายไม่ทอดทิ้งกัน”โดยเฉพาะการดูแล ผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว มีผู้อาศัยอยู่กัน 4 คน ซึ่งที่ไฟไหม้ไม่มีคนอยู่บ้านจึงไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายและชีวิตแต่อย่างไร ส่วนเสื้อผ้า ที่นอน เครื่องใช้ และอุปการในการประกอบอาหารเสียหายหมด การช่วยเหลือในเบื้องต้นนั้น ในด้านจิตใจมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ตูบค้อ มาดูแล ส่วนที่อยู่อาศัยได้อาศัยอยู่กับบ้านพ่อที่อยู่ใกล้เคียงกัน ส่วนในการช่วยเหลือต่อไป คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอด่านซ้าย จะได้บูรณาการ ทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ และใช้จิตอาสา”เราทำดีด้วยหัวใจ”เข้าปลูกสร้างบ้านให้ใหม่ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย