ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ จัดฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หากเกิดสถานการณ์ขึ้น

30 ต.ค. 2561

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ จัดฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หากเกิดสถานการณ์ขึ้น

นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริงครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งส่วนดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกซ้อม เพื่อฝึกทบทวนการดับเพลิงและกู้ภัย ซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา เจ้าหน้าที่จึงต้องมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการฝึกซ้อมดังกล่าว ปีละ 4 ครั้ง ในเดือน ตุลาคม ธันวาคม มิถุนายน และสิงหาคม เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควัน ซึ่งการฝึกในแต่ละครั้งที่ผ่านมาจะใช้เวลาตั้งแต่จุดไฟจนกระทั่งดับไฟเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งจะแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และสื่อมวลชนล่วงหน้าทุกครั้ง ทั้งนี้ ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย มีภารกิจที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อท่าอากาศยานพาณิชย์สากลทุกแห่ง เป็นส่วนช่วยในการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในยามเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอทั้งในด้านรถดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย บุคลากร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ หรือมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนดไว้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : ศนัฏฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่