จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถอดบทเรียน ปี 61 ปรับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เน้นการใช้แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก กระจายข่าวสาร สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

12T15:34:10.847Z ต.ค. 2561

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถอดบทเรียน ปี 61 ปรับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เน้นการใช้แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก กระจายข่าวสาร สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (Kick off) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเศรษฐกิจที่ดี” เพื่อถอดบทเรียน ปี 2561 นำมาปรับมาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอควันและไฟป่า จัดทำแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายในงาน จะมีการจัดนิทรรศการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และการจัดเวทีเสวนา “หยุดหมอกควันไฟป่าด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัว มาสคอต หรือตัวนำโชค หรือ การ์ตูนสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับหมอกควันและไฟป่าออกสู่สาธารณชนอีกด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องเร่งดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งในปี 2562 จะมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการ Online, On air และ On ground เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทาง และครอบคลุมทุกมิติ พิมลกัลย์ เดชะชัย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : ศนัฏฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่