จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อม Kick off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

09T15:05:24.927Z ต.ค. 2561

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อม Kick off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 17 ตุลาคม 2561 ขณะที่ ผู้ว่าฯ ปรับแผนใช้การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก Online , On air และ On ground เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลายช่องทาง
นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (Kick off) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick Off) รวมทั้งให้ร่วมกันทำการถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา และหามาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ตลอดจน จัดทำแผนในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้าน
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ได้รับความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่แออัด อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก หากปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นเรื้อรัง จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน โดยปัญหาที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น คือ ภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งการโดยสารทางอากาศ การท่องเที่ยวของภูมิภาคและของประเทศโดยรวม
ขณะที่การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 นั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่จะเน้นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทาง ประกอบด้วย 3 อ. ได้แก่ Online , On air และ On ground จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน เพื่อ “ชาวเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่และเศรษฐกิจที่ดี” ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง"
สำหรับกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (Kick off) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเศรษฐกิจที่ดี” โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่จากหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งเวทีสานเสวนา “หยุดหมอกควันไฟป่าด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเสวนาฯ และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ เฮงพลอย

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่