นครนายก ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

07T14:37:14.597Z ก.ย. 2561

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ (7 ก.ย. 61) เวลา 09.30 น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในแผนปฏิบัติงานตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในช่วงเช้าได้เริ่มการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมของทุกหน่วยงานภายใต้นโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ได้แก่ โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ โครงการท่องเที่ยว OTOP นววิถี โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐกองทุนละ 300,000 บาท และในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่ตรวจโครงการในตำบล หมู่บ้าน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานและความสำเร็จ ในแต่ละโครงการ ที่จะเป็นตัวอย่างเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เป็นยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งจะส่งผลดีกับนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมาผสมผสานกับวิถีชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เจษฎา มูลธรรม

ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก