จังหวัดภูเก็ต เร่งปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง เพิ่มมาตรการ ศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยพร้อมรองรับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว

18T07:34:34.290Z ส.ค. 2561

จังหวัดภูเก็ต เร่งปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตั้งงบประมาณกว่า 140 ล้านบาท ดำเนินการ 9 โครงการ เพิ่มมาตรการ ศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยพร้อมรองรับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง โดยจัดทำโครงการต่างๆ รองรับเพื่อให้การพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง มีความสมบูรณ์และมีศักยภาพในมาตรการรักษาความปลอดภัยการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองปีงบประมาณ 2560 (จากงบจ่ายขาดเงินสะสม)วงเงินงบประมาณ 5,900,000 บาท โดยจะติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วบริเวณท่าเทียบเรือจำนวน 32 ตัว ,โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองปีงบประมาณ 2560 ( จากงบจ่ายขาดเงินสะสม)วงเงินงบประมาณ 29,288,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำและห้องน้ำสำหรับผู้พิการเพิ่มเติม/ก่อสร้างห้องละหมาด/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/ปรับปรุงทางเท้าและคูระบายน้ำ/ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติมและก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุง, โครงการปรับปรุงอาคารพักคอยท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณ 120,000 บาทดำเนินการติดตั้งเก้าอี้ภายในอาคารพักคอยสำหรับนักท่องเที่ยว, โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 2 ตัวบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกงสุลจีนประจำจังหวัดภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาวงเงินงบประมาณ 200,000 บาท, โครงการจัดซื้อทุ่นลอยสำหรับจัดระเบียบเรือท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองงบประมาณปี 2561 (เงินเหลือจ่าย)วงเงินงบประมาณ 62,423,300 บาท ดำเนินการติดตั้งทุ่นลอยพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,072 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LCD Outdoor full Color บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองจำนวน 1 ชุด งบประมาณปี 2561 (เงินเหลือจ่าย)วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท, จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้งงบประมาณปี 2561 (เงินเหลือจ่าย)วงเงินงบประมาณ 326,000 บาท, จัดซื้อเรือดับเพลิงจำนวน 1 ลำงบประมาณ 2561 เงินเหลือจ่ายวงเงินงบประมาณ 40,000,000 บาท และโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ aed พร้อมติดตั้งบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวฉลองจำนวน 6 ชุดงบประมาณปี 2561 เงินเหลือจ่ายวงเงินงบประมาณ 776,700 บาท รวมทั้ง 9 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 144,034,000 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2561 ที่จังหวัดชุมพรและระนองจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมเสนอแผนงานและโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตด้วย ทั้งนี้ หากโครงการต่างๆสำเร็จตามเป้าหมายและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมจะทำให้ระบบมาตรการความปลอดภัยทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพมีเจ้าหน้าที่ มีเครื่องมือกู้ชีพกู้ภัย มีระบบแจ้งเตือนภัย ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ เป็น"ภูเก็ตโมเดล" ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และมีระบบรักษาความปลอดภัยทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต